THÔNG BÁO

Đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

      Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

      Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-HĐCDGSNN ngày 20/11/2023 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023;

      Căn cứ kế hoạch, chiến lược phát triển Trường Đại học Công Thương Thành phồ Hồ Chí Minh;

      Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến đơn vị, cá nhân về việc đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 và hướng dẫn quy trình bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 cụ thể như sau: