Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

500 Bài công bố quốc tế
Top 30 Công bố quốc tế tại Việt Nam
Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế bình đẳng trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có hiệu quả nhằm nâng cao nội lực và tăng cường vị thế cho nhà trường