Đó là Thông tư số 04/2016/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2016.

Nội dung chi tiết xem tại đây.