Kiểm định cơ sở giáo dục (2015 - nay)

Kiểm định chương trình đào tạo trình độ Đại học (2017 - nay)

Kiểm định chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

Kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA