"Văn hóa chất lượng là nền tảng cho sự phát triển bền vững"

Hoạt động nổi bật

Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 03 chương trình đào...

22/03/2022

Sáng ngày 19/03/2022, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo...

Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng các chương trình đào...

10/02/2022

Sáng ngày 10/02/2022, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo...

Họp thống nhất điều chỉnh kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo 3.5 năm

17/01/2022

Sáng ngày 17/01/2022, tại phòng họp giao ban, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh...

Xem thêm

Khảo sát chất lượng

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2021

31/12/2021

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021 của Trường Đại học...

Quyết định số 2069/QĐ-DCT về việc ban hành Quy định về công tác lấy ý kiến các bên liên quan

01/10/2021

Quyết định số 2069/QĐ-DCT ngày 01/10/2021 về việc ban hành Quy định về công tác lấy ý kiến các bên...

Kế hoạch số 477/KH-DCT về việc triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến của tân sinh viên

01/10/2021

Kế hoạch số 477/KH-DCT về việc triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến của sinh viên mới nhập học,...

Xem thêm