"Văn hóa chất lượng là nền tảng cho sự phát triển bền vững"