Ba công khai

Năm học 2021-2022

Năm học 2021-2022 mới

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh công khai các thông tin năm học 2021 - 2022 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 705/BCT-TCCB của Bộ Công thương như sau:

Năm học 2020 - 2021

Năm học 2020 - 2021 mới

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh công khai các thông tin năm học 2020 - 2021 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 705/BCT-TCCB của Bộ Công thương như sau …

Năm học 2019 - 2020

Năm học 2019 - 2020 mới

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh công khai các thông tin năm học 2019 - 2020 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 705/BCT-TCCB của Bộ Công thương như sau …

Năm học 2018 - 2019

Năm học 2018 - 2019 mới

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh công khai các thông tin năm học 2018 - 2019 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 705/BCT-TCCB của Bộ Công thương như sau …

Năm học 2017 - 2018

Năm học 2017 - 2018 mới

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh công khai các thông tin năm học 2017 - 2018 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 705/BCT-TCCB của Bộ Công thương như sau …

Năm học 2016 - 2017

Năm học 2016 - 2017 mới

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh công khai các thông tin năm học 2016 - 2017 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 705/BCT-TCCB của Bộ Công thương như sau …