Trong tháng 7 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã ký các quyết định về tổ chức và nhân sự sau:

 1. Sáp nhập Trung tâm Ngoại ngữ vào Khoa Ngoại ngữ.

 2. Thôi nhiệm vụ phụ trách Khoa Ngoại ngữ đối với ThS. Nguyễn Văn Đạt - Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ.

 3. Bổ nhiệm ThS. Trần Tín Nghị - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ giữ chức vụ Trưởng khoa Ngoại ngữ.

 4. Sáp nhập khoa Dinh dưỡng và Ẩm thực với khoa Du lịch và đổi tên thành Khoa Du lịch và Ẩm thực. Khoa này có nhiệm vụ quản lý các ngành đào tạo trình độ đại học và cao đẳng: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị dịch vụ nhà hàng và ăn uống, Hướng dẫn du lịch, Khoa học chế biến món ăn, Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực.

 5. Điều động và bổ nhiệm ThS. Nguyễn Văn Ít - Phó trưởng khoa Du lịch giữ chức vụ Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh.

 6. Điều động và bổ nhiệm TS. Cao Xuân Thủy - Trưởng phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục giữ chức vụ Trưởng khoa Du lịch và Ẩm thực.

 7. Điều động và bổ nhiệm ThS. Phan Xuân Cường - Trưởng khoa Lý luận Chính trị giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục.

 8. Chuyển ngành Luật kinh tế từ khoa Quản trị Kinh doanh sang Khoa Lý luận Chính trị.

 9. Đổi tên Khoa Lý luận Chính trị thành Khoa Chính trị - Luật.

 10. Điều động và bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Thu Thoa - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ giữ chức vụ Trưởng khoa Chính trị - Luật.

 11. Điều chuyển Tổ Bảo vệ từ Phòng Tổ chức Hành chính sang Trung tâm Dịch vụ.

 12. Điều động và bổ nhiệm ThS. Phạm Trọng Luyện - Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính giữ chức vụ Phó Giám đốc, phụ trách Trung tâm Dịch vụ.

 13. Điều động TS. Nguyễn Thị Thủy - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Môi trường - Tài Nguyên và Biến đổi khí hậu.

 14. Bổ nhiệm TS. Phạm Minh Tuấn - Phó Trưởng khoa Công nghệ Sinh học giữ chức vụ Trưởng khoa Công nghệ Sinh học.

Phòng Tổ chức Hành chính