- Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 HĐGS ngành_ liên ngành năm 2020.

- Công văn 85/HĐGSNN-VP V/v kê khai HS điện tử và Bản đăng ký xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2020.

- Công văn số 78/HĐGSNN V/v thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg.

- Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

- Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

- Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư năm 2020 của HĐGSNN.

- Trang thông tin điện tử của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước.