18_8_2017_QUY CHE DAO TAO TIN CHI_DAI HOC_2017_Thong nhat.doc

             Chuong trinh dao tao nganh CNKT Điện, điện tử áp dụng khóa 11DH.pdf

             CTĐT nganh CNKT dieu khien va tu dong hoa.pdf

              8_ Phu_luc_4A_Chuong trinh dao tao DH TDH - DIEU KHIEN.pdf

              Bieu mau 9_CTDT_Dai hoc CNKT Dien, Dien tu - danh cho khoa tuyen sinh tu nam 2017.pdf

             DHCQ - CONG NGHE KY THUẠT DIEN, DIEN TU-KHOA03DH.pdf

             DHCQ_CONG NGHE KT DIEN DIEN TU KHOA 04.pdf

             DHCQ_CONG NGHE KT DIEN DIEN TU KHOA 05,06,07.pdf