STT

Nội dung liên hệ

Đơn vị phụ trách

Điện thoại

1

Tư vấn về các vấn đề học vụ, đào tạo (chuyển ngành, bảo lưu kết quả học tập, chuyển trường, xác nhận kết quả học tập, …)

Phòng Đào tạo

(028) 38161673 – Số nội bộ 118

2

Tư vấn về tình hình học tập của sinh viên (kết quả học tập, thời khóa biểu, công nợ học phí, miễn giảm, chế độ chính sách, …)

Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra giáo dục

(028) 38161673 – Số nội bộ 122

3

Tư vấn về chứng chỉ tin học và các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về CNTT

Trung tâm CNTT

(028) 38161673 – Số nội bộ 132

4

Tư vấn về chứng chỉ ngoại ngữ và các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về ngoại ngữ

Trung tâm Ngoại ngữ

(028) 38161673 – Số nội bộ 130

5

Tư vấn về cấp phát văn bằng chứng chỉ

Phòng Đào tạo

(028) 38161673 – Số nội bộ 107

6

Tư vấn về thông tin tuyển sinh cao đẳng, đại học

Trung tâm Tuyển sinh & TT

(028) 38161673 – Số nội bộ 104

(028) 38161673 – Số nội bộ 124

7

Tư vấn về thông tin tuyển sinh sau đại học

Phòng QLKH&ĐTSĐH

(028) 38161673 – Số nội bộ 116

8

Tư vấn về thông tin Đảng

Văn phòng Đảng ủy

(028) 38161673 – Số nội bộ 115