BÁO CÁO BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021 - 2022

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện Công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 705/BCT-TCCB ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Bộ Công thương về triển khai thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM công khai các thông tin theo quy định như sau:

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Cơ sở Giáo dục Đại học 2021-2022

Thạc sĩ

 • Ngành Công nghệ sinh học
 • Ngành Công nghệ thực phẩm
 • Ngành Kỹ thuật môi trường
 • Ngành Kỹ thuật hóa học
 • Ngành Kỹ thuật cơ khí
 • Ngành Quản trị kinh doanh
 • Ngành Tài chính ngân hàng
 • Ngành Kỹ thuật điện

Đại học chính quy

 • Ngành Công nghệ Thông tin
 • Ngành Công nghệ chế tạo máy
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học
 • Ngành Luật Kinh tế
 • Ngành Kinh doanh quốc tế
 • Ngành Công nghệ thực phẩm
 • Ngành Công nghệ chế biến thủy sản
 • Ngành Kế toán
 • Ngành Công nghệ sinh học
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Ngành Quản trị kinh doanh
 • Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
 • Ngành Tài chính ngân hàng
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Ngành Công nghệ dệt, may
 • Ngành Công nghệ vật liệu
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 • Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Trung 
 • Ngành Khoa học thủy sản
 • Ngành Khoa học chế biến món ăn
 • Ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực
 • Ngành Quản lý Tài nguyên và môi trường
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Ngành An toàn thông tin
 • Ngành Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống
 • Ngành Quản trị khách sạn

Đại học liên thông chính quy

 • Ngành Công nghệ Thông tin
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Ngành Công nghệ chế tạo máy
 • Công nghệ kỹ thuật hóa học
 • Ngành Công nghệ thực phẩm
 • Ngành Kế toán
 • Ngành Công nghệ sinh học
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Ngành Quản trị kinh doanh

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Cơ sở Giáo dục Đại học 2021-2022

·         A. Quy mô đào tạo hiện tại

·         B. Sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm

·         C. Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

·         D. Giáo trình, tài liệu tham khảo

·         E. Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

·         G. Đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp

·         H. Hội nghị, hội thảo khoa học

·         I. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn

·         K. Kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Cơ sở Giáo dục Đại học 2021-2022

·         A. Diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

·         B. Các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu

·         C. Học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu

·         D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Cơ sở Giáo dục Đại học 2021-2022

·         A. Đội ngũ giảng viên cơ hữu

·         B. Danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

·         C. Tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

Công khai thu chi tài chính của Cơ sở Giáo dục Đại học 2021-2022

·         Thu chi tài chính của Cơ sở Giáo dục Đại học