Thông báo điều chỉnh ngày thi và ngày ôn thi Olympic Toán và Vật lý sinh viên cấp trường năm học 2016-2017

02/11/2016

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 654 /TB-DCT

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh ngày thi và ngày ôn thi Olympic Toán và Vật lý

sinh viên cấp trường năm học 2016-2017

           

            Căn cứ Thông báo số 610/TB-DCT ngày 14/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thi Olympic Toán và Vật lý sinh viên cấp trường năm học 2016-2017, nay Nhà trường thông báo thời gian, địa điểm ôn thi và điều chỉnh ngày thi như sau:

            1. Thời gian và địa điểm ôn thi Olympic Toán và Vật lý cấp trường năm học 2016-2017

            - Thời gian: Ngày 13/11/2016

            Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h00                  Buổi chiều: 14h00 đến 17h00

-         Địa điểm:

Môn Đại số: Phòng F401                      Môn Giải tích: Phòng F402

Môn Giải bài tập Vật lý+ Trắc nghiệm: Phòng 501

Môn Thí nghiệm Vật lý: Phòng 502

            2. Ngày thi Olympic Toán và Vật lý cấp trường năm học 2016-2017: Ngày 27/11/2016.

            3. Lịch thi, phòng thi Olympic Toán và Vật lý cấp trường năm học 2016-2017 sẽ thông báo sau.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);

- Khoa Khoa học cơ bản (để thực hiện);

- Các khoa, trung tâm đào tạo (để phối hợp);

- Các phòng chức năng liên quan (để phối hợp);

- Trang web trường;                                                        

- Lưu: VT.
  KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


(đã ký)

Nguyễn Xuân Hoàn

                                                                                        

 

 

Hình ảnh, hoạt động HUFI

Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Sai thông tin đăng nhập