PHỤ LỤC 1 - ĐIỀU LỆ HỘI DIỄN VĂN NGHỆ

 

PHỤ LỤC 2 - BẢN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP ĐỘI VĂN NGHỆ

(Mời bạn click tại đây để tải về)