Sáng ngày 27/09/2023, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp lần thứ IX năm 2023. TS. Thái Doãn Thanh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng đảm bảo chất lượng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đông đủ các đại biểu là thành viên Hội đồng đảm bảo chất lượng, thành viên Tổ đảm bảo chất lượng của các đơn vị. Phiên họp nhằm tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2022 – 2023, thảo luận về dự thảo Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2023 – 2024 và đề xuất, kiến nghị các nội dung cải tiến cho năm học 2023 2024.

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng lần IX

Phát biểu khai mạc phiên họp, TS. Thái Doãn Thanh nhấn mạnh đảm bảo chất lượng (ĐBCL) là hoạt động thường xuyên, là vấn đề cấp thiết nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà Trường. Ông nêu rõ mục đích của phiên họp lần này nhằm rà soát, đánh giá khách quan những kết quả đạt được từ phiên họp lần VIII đến nay. Và đề nghị các thành viên của Hội đồng xem xét, thảo luận những nội dung trọng tâm về hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục, nâng cao nhận thức, phát huy trí tuệ, đề xuất những giải pháp cho công tác đảm bảo chất lượng.

ThS. Dương Hoàng Kiệt – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý chất lượng trình bày báo cáo

Tại phiên họp, các đại biểu đã lắng nghe Trung tâm Quản lý chất lượng báo cáo tổng hợp về kết quả thực hiện Kế hoạch ĐBCL, khảo sát chất lượng năm học 2022 - 2023 và dự thảo Kế hoạch ĐBCL năm học 2023 – 2024, đề xuất, kiến nghị một số nội dung cần cải tiến cho năm học 2023 - 2024 của ThS. Dương Hoàng Kiệt, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng - Thành viên Thường trực Hội đồng Đảm bảo chất lượng.

Các thành viên Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục thảo luận và đóng góp ý kiến

Qua đó, các thành viên Hội đồng ĐBCL và Tổ ĐBCL đã cùng nhau thảo luận, góp ý, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện đảm bảo chất lượng, các số liệu khảo sát chất lượng các bên liên quan và đưa ra những đề xuất, giải pháp cải tiến. Đồng thời, Hội đồng cũng đã trao đổi, thảo luận và thống nhất các nội dung, quy định về hoạt động của Hội đồng ĐBCL và chức năng, nhiệm vụ của Tổ ĐBCL ở các đơn vị. Những đóng góp, đề xuất từ phía quý Thầy/Cô ở các đơn vị là cơ sở quan trọng để Lãnh đạo Trường chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động cho công tác đảm bảo chất lượng trong năm học mới.

Các thành viên Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục thảo luận và đóng góp ý kiến

TS. Thái Doãn Thanh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng đảm bảo chất lượng kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, TS. Thái Doãn Thanh - Phó Hiệu Trưởng, Chủ tịch Hội đồng ĐBCL đã tổng kết các ý kiến thảo luận, trao đổi tại phiên họp và đề nghị Trung tâm Quản lý chất lượng ghi nhận, điều chỉnh và hoàn thiện nội dung dự thảo Kế hoạch ĐBCL năm học 2023 – 2024, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai về đo lường và đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của người học. Và đẩy mạnh triển khai xây dựng các phân hệ phần mềm để quản lý công tác đảm bảo chất lượng, hệ thống cơ sở dữ liệu một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Đồng thời nâng cao nhận thức của từng cá nhân, người làm công tác đảm bảo chất lượng và chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển tiềm lực đội ngũ, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

TT.QLCL