TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tp. Hồ Chí Minh,  ngày 08  tháng 09 năm 2020 

 

THÔNG BÁO

 Về việc chuyển tiền bổng khuyến khích học tập HK1 (19-20), MGHP sinh đôi HKI 1 (19-20), MGHP và hỗ trợ chi phí học tập HK2 (19-20)

 Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo đã chuyển các khoản tiền:  

1.     Học bổng khuyến khích học tập HK 1 (2019-2020)

2.     Học bổng vượt khó và miễn giảm anh/chị/em sinh đôi HK 1 (2019-2020)

3.     Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập HK 2 (2019-2020)

Đợt 1 chuyển ngày  13/8/2020 đến ngày 14/08/2020, đợt 2 chuyển vào ngày 04/09/2020 đến 07/09/2020

Phòng Kế hoạch Tài chính đề nghị sinh viên kiểm tra tài khoản, sau thời gian nêu trên, nếu sinh viên chưa nhận được tiền đề nghị liên hệ  ngân hàng OCB trong trường để kiểm tra

Một số sinh viên chưa kê khai số tài khoản tiếp tục vào đường link trong thông báo ngày 12/8/20 của phòng Kế hoạch Tài chính để kê khai thông tin.

Sinh viên xem danh sách tại đây

                                                                                        TP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

                                                                                         (Đã ký)

 

 

 

 

                                                                                        Phạm Xuân Đông