Kỷ yếu

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 3 năm 2019

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 3 năm 2019 mới

Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần thứ 3 năm 2019 được tổ chức ngày 25/10/2019 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Trường Đại...

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 2 năm 2018

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 2 năm 2018 mới

Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực năm 2018 được tổ chức ngày 08/12/2018 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Trường Đại học Công...

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực năm 2017

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực năm 2017 mới

Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực năm 2017 được tổ chức ngày 14/10/2017 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Trường Đại học Công...