Ngày  4 tháng 12 năm 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã ký quyết định về công tác nhân sự sau:

- Bổ nhiệm TS Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng Khoa Khoa học Ứng dụng (Phụ trách Khoa) giữ chức vụ Trưởng khoa Khoa Khoa học Ứng dụng.

- Bổ nhiệm TS Nguyễn Văn Khả - Phụ trách Trung tâm Giáo dục Phổ thông giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Giáo dục Phổ thông.

Phòng Tổ chức Hành chính