Link khảo sát dành cho giảng viên: https://forms.gle/YCesmSqpcgzP2NG97

Link khảo sát dành cho người học: https://forms.gle/V3PsZrk37UeV2NX16

Công văn số 982/BGDĐT-GDĐH ngày 18.3.2022

Trung tâm Quản lý chất lượng