Ngày

Thời gian

Tiêu đề

Chủ trì

Địa điểm

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ hai
19/07/2021

07h00 - 21h30

Triển khai học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 (Trực tuyến)

Thái Doãn Thanh

Online

 TTCNTT, Phòng ĐT, Phòng CTSV&TTGD, Các Khoa

- Trung tâm CNTT trực kỹ thuật, hỗ trợ giảng viên, sinh viên

- Phòng Đào tạo trực, xử lý thời khóa biểu

- Phòng CTSV&TTGD giám sát theo lịch

- Các Khoa hỗ trợ các giảng viên (đặc biệt các giảng viên mới dạy online)

Thứ tư
21/07/2021

10h00 - 11h30

Tập huấn sử dụng cổng nhập học trực tuyến và thanh toán học phí online

Thái Doãn Thanh Công ty ASC

 

Đặng Tấn Hiệp, Đinh Thị Hiền Hòa, Hoàng Thị Thoa, Nguyễn Anh Sơn, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Khả, Phạm Thái Sơn, Phạm Xuân Đông, Phan Xuân Cường, Trần Minh Bảo, Trần Thụy Miên Trường

Trực tuyến trên zoom: https://bitly.com.vn/rw6fkx    

ID: 98047603664 - 4414

Các phòng Đào taọ, KHTC, CTSV&TTGD, Viện ĐT&HTQT, TT TS&TT có thể cử thêm nhân viên tham dự