STT

KHOA CHỦ QUẢN

LIÊN KẾT

1

Khoa Công nghệ Thông tin.

Xem chi tiết (tải file)

2

Khoa Thủy sản và Khoa Điện-Điện tử.

Xem chi tiết (tải file)

3

Khoa Công nghệ Hóa học,

Khoa May thời trang & Giày da

Xem chi tiết (tải file)

4

Khoa Tài chính kế toán và Khoa khoa học Ứng dụng.

Xem chi tiết (tải file)

6

Khoa Quản trị kinh doanh

 Khoa du lịch & Ẩm thực.

Công bố sau

7

Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Chính trị-Luật.

Xem chi tiết (tải file)

8

Khoa Cơ khí

 Trung tâm Giáo dục quốc phòng-thể chất.

Xem chi tiết (tải file)

9

Khoa Môi trường tài nguyên & BĐKH

Khoa Công nghệ sinh học

Xem chi tiết (tải file)

10

Khoa Công nghệ Thực phẩm

Xem chi tiết (tải file)