TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Ts. Nguyễn Văn Khả

Phó Giám đốc

Ths. Phạm Thái Sơn

Giám đốc

Th.S Hoàng Thị Thoa

Phó Giám đốc

 Ban Giám đốc trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông 

 

Các thành viên trung tâm

Lịch sử phát triển

Ngày 28 tháng 01 năm 2008 theo Quyết định số 50/QĐ-TCNTP của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh phòng Tuyển sinh và Tư vấn giới thiệu việc làm được thành lập.

Ngày 23 tháng 2 năm 2010 trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định 284/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Công  nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Cùng với sự trưởng thành của Nhà trường, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh ký Quyết định số 351/QĐ-TCNTP  ngày 15 tháng 5 năm 2010 thành lập phòng Tư vấn tuyển sinh và Giới thiệu việc làm. Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô đào tạo nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, Hiệu trưởng ký quyết định số 187/QĐ-DCT ngày 01 tháng 3 năm 2011 thành lập phòng Tuyển sinh và phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở sát nhập phòng Tư vấn tuyển sinh và Giới thiệu việc làm với phòng Tuyển sinh và phát triển nguồn nhân lực. Ngày 31 tháng 3 năm 2014, Hiệu trưởng ra Quyết định 440/QĐ-DCT thành lập Trung tâm Tuyển sinh và Dịch vụ đào tạo.

Ngày 30 tháng 11 năm 2017 Hiệu trưởng ra Quyết định số 3427/QĐ-DCT về việc tách Trung tâm Tuyển sinh và Dịch vụ Đào tạo thành Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông; Trung tâm Dịch vụ Đào tạo và Hỗ trợ sinh viên.

 

Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tuyển sinh và truyền thông của Nhà trường; thực hiện dịch vụ giáo dục hỗ trợ công tác đào tạo, phục vụ cho cán bộ và người học; tư vấn, hỗ trợ sinh viên về hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, kỹ năng, tham quan kiến tập – thực tập, việc làm; xuất khẩu lao động; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; tìm kiếm các loại học bổng; hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp trong các hoạt động liên kết đào tạo, hỗ trợ sinh viên; kết nối cựu sinh viên.

 

Nhiệm vụ

Công tác tuyển sinh.

Công tác truyền thông.

Công tác hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp.

 

Hoạt động dịch vụ

Trung tâm đã phối hợp với phòng Công tác Chính trị và Học sinh sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các đơn vị, cá nhân liên quan để thực hiện chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên, tham gia hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học và kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp. Trung tâm đại diện nhà trường phối hợp với các đối tác từ Nhật Bản là ESUHAI, KAIZEN YOSHIDA SCHOOL đào tạo và giới thiệu lao động làm việc tại Nhật Bản.

 

Đội ngũ nhân sự

Hiện tại trung tâm có 13 nhân sự, trong đó: 03 viên chức quản lý, 10 viên chức.

Về trình độ chuyên môn nhân sự của trung tâm có 1 Tiến sĩ, 9 Thạc sỹ và 03 Cử nhân.

 

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 54082904;  (028) 38163319 - 124
E - mail: tuyensinh@hufi.edu.vn
Websitehttp://ts.hufi.edu.vn/