NHÂN SỰ: BỘ MÔN KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG

 

Họ tên: Phạm Xuân An

Học vị: Thạc sỹ Du lịch

Chức vụ: P.Trưởng BM

Điện thoại:

Email: anpx@hufi.edu.vn

Địa chỉ:

Họ tên: Phan Thị Cúc

Học vị: Thạc sỹ PPGD

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: cucpt@hufi.edu.vn

Địa chỉ:

Họ tên: Nguyễn Phương Lan

Học vị: Tiến sỹ Tâm lý học

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: lannp@hufi.edu.vn

Địa chỉ:

Họ tên: Phương Thị Ngọc Mai

Học vị: Thạc sỹ VHVN

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: phuongthingocmai0902@gmail.com

Địa chỉ:

Họ tên: Huỳnh Thị Bích Ngọc

Học vị: Thạc sỹ Văn hóa học

Chức vụ:  Giảng viên

Điện thoại:

Email: bichngocdhcntp@gmail.com

Địa chỉ:

Họ tên: Phạm Thị Duy Phương

Học vị:  Thạc sỹ VHVN

Chức vụ:  Giảng viên

Điện thoại:

Email: phuongphamthiduy@gmail.com

Địa chỉ:

Họ tên: Phạm Thị Thắm

Học vị: Thạc sỹ VHVN

Chức vụ:  Giảng viên

Điện thoại:

Email: thampt@hufi.edu.vn

Địa chỉ: