Đề tài hợp tác quốc tế

1. Tên đề tài/dự án: “Joint research on the enhancing food safety and security of rice and maize: minimization and prevention strategies to control spoilage moulds and mycotoxins of agrifood product in Vietnam”

- Lĩnh vực: Thực phẩm

- Cá nhân/tổ chức thực chủ trì: Phan Thị Kim Liên

- Thời gian: 2014-2016

2. Tên đề tài/dự án: Molecular marker-based characterization and gentic variation of longan (Dinmocapus longan) in Sourthern Vietnam

- Lĩnh vực: Công nghệ sinh học

- Cá nhân/tổ chức thực chủ trì: Hồ Viết Thế

- Thời gian: 2016-2017

3. Tên đề tài/dự án: “Tackling the mycotoxin issue in Vietnamese agricultural product to minimize human exposure”

- Lĩnh vực: Công nghệ thực phẩm

- Cá nhân/tổ chức thực chủ trì: Phan Thị Kim Liên, GS. Mia Eeckhout (ĐH Ghent – Bỉ)

- Thời gian: 2017-2020

4. Tên đề tài/dự án: Development of water-resistant and active packaging base on cross-linked polyvinyl alcohol (CPV) and natural extracts

- Lĩnh vực: Hóa học

- Cá nhân/tổ chức thực chủ trì: Bùi Thị Phương Quỳnh

- Thời gian: 2020