Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM thông báo về việc tổ chức thi, cấp chứng nhận tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

TT TS&TT