(*) ĐỂ TẢI BIỂU MẪU THỰC HIỆN, SINH VIÊN TRUY CẬP VÀO ĐƯỜNG LINK SAU ĐÂY:
https://pctsvttgd.hufi.edu.vn/bieu-mau/danh-muc-bieu-mau-mien-giam-hoc-phi-va-ho-tro-chi-phi-hoc-tap