Thực hiện thông báo số 182/TB-DCT ngày 21 tháng 3 năm 2023 về việc xét cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023; Phòng CTSV-TTGD thông báo về danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập, học kỳ I năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

1. Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập, học kỳ I năm học 2022-2023 (đính kèm)

2. Sinh viên theo dõi danh sách dự kiến trên, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng CTSV&TTGD (gặp cô Nga trong giờ hành chính) để được ghi nhận và hỗ trợ.

3. Thời gian: từ ngày 21/03/2023 đến hết ngày 27/03/2023. Qúa thời hạn trên, mọi ý kiến thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Trân trọng./.

Phụ lục:

DANH SÁCH DỰ KIÊN SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023