TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

 PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh,  ngày 06  tháng 08 năm 2020 

 

THÔNG BÁO

 Về việc sinh viên nhận tiền học bổng khuyến khích học tập HK 1 (2019-2020)

 

 Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo các bạn sinh viên có tên trong danh sách nhận tiền học bổng khuyến khích học tập HK1(2019-2020), số tiền học bổng sẽ được chuyển vào tài khoản từ ngày 06/08/2020 đến ngày 13/8/2020. Sau thời gian trên sinh viên chưa nhận được tiền liên hệ phòng Kế hoạch Tài chính.

Còn một số sinh viên chưa kê khai số tài khoản hoặc kê khai sai, phòng Kế hoạch Tài chính đề nghị các bạn tiếp tục lên kê khai tiếp thông tin để nhận tiền học bổng, vào đường link  kê khai đầy đủ các thông tin sau:

1.     Số tài khoản

2.     Tên ngân hàng

3.     Tên chi nhánh của ngân hàng

4.     Số chứng minh nhân dân

5.     Số điện thoại của sinh viên (để liên hệ khi cần thiết)

Thời gian kê khai dữ liệu từ ngày 06/08/2020 đến 13/08/2020

Ghi chú: Yêu cầu sinh viên nhập chính xác các dữ liệu trong đường link, các dữ liệu phải là của sinh viên, không lấy số tài khoản của người khác. Nếu sinh viên nhập sai số tiền sẽ không được chuyển đến tài khoản của sinh viên

Danh sách sinh viên chưa kê khai thông tin hoặc kê khai sai danh sách

Sinh viên vào nhập dữ liệu tại đây    

                                                                                

                                                                                        TP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

                                                                                         (Đã ký)

 

  

 

                                                                                        Phạm Xuân Đông