Nhm trang b cho sinh viên nhng k năng cn thiết trong vic ng x phng vn tìm vic; giúp sinh viên có nhng nhn thc, định hướng đúng đắn và nâng cao thái độ, hành vi trong công vic để to tin đề thun li cho s phát trin ngh nghip trong tương lai; Đáp ng nhu cu tuyn dng thc tế ti các đơn v doanh nghip, hiu biết v th trường lao động ca thành ph. T đó giúp sinh viên mi tt nghip biết cách la chn, nm bt cơ hi ngh nghip cho mình; To cu ni gia sinh viên vi doanh nghip, đáp ng nhu tuyn dng sinh viên và sinh viên đã tt nghip ca doanh nghip, giúp doanh nghip nm bt nhu cu, cht lượng sinh viên và to cơ hi vic làm cho sinh viên.
Trường Đại hc Công nghip Thc phm TP.HCM t chc chương trình “Ngày hi vic làm” dành cho sinh viên năm 2021.

Thi gian: t ngày 20/12/2021 đến 25/12/2021

Hình thc t chc: Trc tuyến.