Seminar về lộ trình VN áp dụng IFRS, Công nghệ Ngân hàng - FINTECH (Khoa TC-KT)

Địa điểm: Phòng họp C202
Thời gian: 8:00 - 11:30, ngày 03/10/2020
Nội dung: Báo cáo 1: Lộ trình áp dụng IFRS Báo cáo 2: Định hướng đào tạo Công nghệ Ngân hàng - FINTECH Báo cáo 3: Hoàn thiện công tác giảng dạy Kế toán chi phí
Thành phần tham dự: