Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-DCT ngày 01/4/2010 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tham gia hệ thống xếp hạng Webometrics của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh; Nay, Nhà trường thông báo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai kế hoạch xây dựng hệ thống website hufi tham gia xếp hạng webometrics, cụ thể như sau:

- Thời gian: 5h00 - 16h30, ngày 26/01/2021

- Địa điểm: Tầng 3 Trung tâm Thông tin Thư viện

- Thành phần tham dự: 

          + Lãnh đạo trường

          + Thành viên Ban dự án

          + Biên tập viên website các đơn vị

          + Khách mời (Theo QĐ)