Đại hội là diễn đàn để đoàn viên, sinh viên bày tỏ thái độ quyết tâm, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện trong công tác, học tập, rèn luyện, vì mục tiêu phát triển Nhà trường, xã hội; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ và tổ chức Đoàn thanh niên trong Nhà trường và xã hội.

Thời gian dự kiến: 19/05/2022

Địa điểm: Hội trường C, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM