TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN & TTGD

 

Số 70/TB-CTSV&TTTGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

 

Tp. HCM, ngày 17 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v kê khai tài khoản nhận học bổng sinh viên vượt khó HKI (2020-2021), miễn giảm cho anh chị em sinh đôi,

anh chị em ruột học chung trường HKII (2020-2021)

 

Thực hiện kế hoạch năm học, Phòng CTSV&TTGD thông báo về việc kê khai tài khoản nhận học bổng sinh viên vượt khó HKI (2020-2021), miễn giảm cho anh chị em sinh đôi, anh chị em ruột học chung trường HKII (2020-2021) như sau:

- Sinh viên theo dõi và gửi thông tin số tài khoản từ ngày 19/07/2021 đến hết ngày 26/07/2021. Thông tin kê khai: Sinh viên kê khai đầy đủ các thông tin sau

1. Đối tượng.                                     2. Số tài khoản.

3. Tên ngân hàng.                             4. Tên chi nhánh của ngân hàng.

5. Số chứng minh nhân dân.           6. Số điện thoại của SV (để liên hệ khi cần thiết).

Ghi chú:

- Sinh viên cần nhập chính xác các thông tin dữ liệu của cá nhân, không lấy số tài khoản của người khác, không kê khai số thẻ. Nếu sinh viên nhập sai thông tin, số tiền sẽ không được chuyển đến tài khoản của sinh viên.

- Sinh viên vào nhập dữ liệu tại đây: https://forms.gle/CdfS36TwEeFKuqoJ6

1. Danh sách Học bổng sinh viên vượt khó HK I năm học 2020- 2021 (xem tại đây).

2. Danh sách Anh chị em sinh đôi, anh chị em ruột học học chung trường HK II năm học 2020-2021 (xem tại đây).

3. Danh sách Anh chị em sinh đôi, anh chị em ruột học chung trường HK II năm học 2020-2021 được miễn giảm trực tiếp - Anh chị em sinh đôi (xem tại đây) - Anh chị em ruột (xem tại đây).

Trên đây là danh sách nhận học bổng sinh viên vượt khó HK I năm học 2020-2021,miễn giảm cho anh chị em sinh đôi , anh chị em ruột học chung trường HK II năm học 2020-2021. Đề nghị các cá nhân sinh viên có tên trong danh sách theo dõi thông tin và thực hiện theo các nội dung thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các đơn vị (để thực hiện)

- Sinh viên (để thực hiện);

- Lưu: VT, CTSV&TTGD.

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Phan Xuân Cường