THÔNG BÁO
Về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

 

- Căn cứ Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh,

- Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2020 – 2021, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 như sau:

1.  Đối tượng: gồm sinh viên các hệ sau:

   -  Hệ đại học chính quy khóa 6, 7, 8.

   -  Hệ đại học liên thông khóa 8.

   -  Hệ cao đẳng chính quy khóa 16, 17, 18.

2.  Thời gian đăng ký xét tốt nghiệp:

   -  Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 03/3/2021.

Chú ýSinh viên các khóa tốt nghiệp đúng tiến độ gồm khóa 08DH, 18CD không cần đăng ký. Sinh viên gửi file mềm Giấy xác nhận môn tương đương/thay thế (nếu có) về email thuyttt@hufi.edu.vn theo cú pháp của phần tiêu đề Mã sinh viên + Họ và tên sinh viên.

3.  Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến (theo mẫu đính kèm).

4.  Kế hoạch thực hiện:

Stt Nội dung Đơn vị/người thực hiện Thời gian(hạn cuối) Địa điểm
1 Thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp Phòng Đào tạo 30/01/2021  
2 Đăng ký xét tốt nghiệp Sinh viên 22/02/2021 đến 24/02/2021 Website:sinhvien.hufi.edu.vn
3 Công bố danh sách dự kiến tốt nghiệp Phòng Đào tạo 05/03/2021 Website sinhvien.hufi.edu.vn
4 Nhận phản hồi của sinh viên Sinh viên 08/03/2021 đến 09/03/2021 Email: thuyttt@hufi.edu.vn hoặc số điện thoại: 0868.78.00.62 C.Thúy
5 Ra Hội đồng xét tốt nghiệp (dự kiến) Hội đồng xét tốt nghiệp 11/03/2021  
6 Phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm toàn khóa (dự kiến) Phòng Đào tạo 23/03/2021 đến 31/03/2021 Phòng Đào tạo
7 Lễ trao bằng tốt nghiệp Phòng Đào tạo và các Khoa quản lý sinh viên 23/04/2021(dự kiến)  

5.   Tổ chức thực hiện

- Phòng Đào tạo phối hợp với các đơn vị trong Trường để thực hiện.

- Các khoa quản lý sinh viên rà soát điểm số các môn và chương trình đào tạo (khóa 08DH và 18CD) để phục vụ công tác xét tốt nghiệp.

 Nơi nhận:BGH (để chỉ đạo);
- Các khoa có liên quan;
- Các phòng chức năng có liên quan;
- Công bố trên website Trường;
- Lưu: VT, ĐT.

 HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

Nguyễn Xuân Hoàn