(*) Tải văn bản tại đây: Thông báo số 408/TB-DCT về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện Học kỳ 2, năm học 2020 - 2021