TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh,  ngày 04  tháng 08 năm 2020 

 

THÔNG BÁO

 

V/v: Sinh viên nhận tiền Học bổng sinh viên vượt khó và Miễn giảm học phí cho anh (chị) em sinh đôi HK 1 (2019-2020) qua tài khoản ngân hàng

 Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo các bạn sinh viên có tên trong danh sách  nhận tiền học bổng sinh viên vượt khó và Miễn giảm học phí cho anh (chị) em sinh đôi HK1 (2019-2020), vào đường link nhập chính xác:

1.     Số tài khoản

2.     Tên ngân hàng

3.     Tên chi nhánh của ngân hàng

4.     Số chứng minh nhân dân

5.     Số điện thoại của sinh viên (để liên hệ khi cần thiết)

Thời gian kê khai dữ liệu từ ngày 5/8/2020 đến 12/8/2020

Ghi chú: Yêu cầu sinh viên nhập chính xác các dữ liệu trong đường link, các dữ liệu phải chính xác là của sinh viên, không lấy tài khoản của người khác,  nếu sinh viên nhập sai số tiền sẽ không được chuyển đến tài khoản của sinh viên

Sinh viên xem danh sách tại đây

Sinh viên vào nhập dữ liệu tại đây                                                                             

                                                                                        TP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

                                                                                         (Đã ký)

 

 

 

 

                                                                                        Phạm Xuân Đông