PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Văn Thế Thành
Trưởng Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo Sau đại học

Lịch sử phát triển

Năm 1999, Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm và chuyển giao công nghệ về thực phẩm (FTERC) được thành lập.

Tháng 3/2010 đến 7/2011, đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học đối ngoại và Hợp tác quốc tế.

Từ 7/2011 đến  9/2016, đổi tên thành phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Từ 10/2016 đến nay: Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học.

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý và phát triển hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ trong và ngoài trường, góp phần hình thành và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học tất cả viên chức, sinh viên của trường;

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, xây dựng chiến lược phát triển đào tạo trình độ sau đại học.

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: (028)38161673 - (028)38163319

E - mail:

Website: http://scip.hufi.edu.vn/