BÁO CÁO BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện Công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 705/BCT-TCCB ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Bộ Công thương về triển khai thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCMCông khai các thông tin theo quy định như sau:

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Cơ sở Giáo dục Đại học 2018 – 2019

Thạc sĩ

 • Ngành Công nghệ sinh học
 • Ngành Công nghệ thực phẩm
 • Ngành Kỹ thuật môi trường
 • Ngành Kỹ thuật hóa học
 • Ngành Kỹ thuật Cơ khí
 • Ngành Quản trị kinh doanh

Đại học chính quy

 • Ngành Công nghệ Thông tin
 • Ngành Công nghệ chế tạo máy
 • Công nghệ kỹ thuật hóa học
 • Ngành Công nghệ thực phẩm
 • Ngành Công nghệ chế biến thủy sản
 • Ngành Kế toán
 • Ngành Công nghệ sinh học
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Ngành Quản trị kinh doanh
 • Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
 • Ngành Tài chính ngân hàng
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Ngành Công nghệ May
 • Ngành Công nghệ vật liệu
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 • Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngành Quản lý Tài nguyên và môi trường
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Ngành an toàn Thông tin
 • Ngành Quản trị Dịch vụ nhà hàng và Ăn uống

Đại học liên thông chính quy

 • Ngành Công nghệ Thông tin
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Ngành Công nghệ chế tạo máy
 • Công nghệ kỹ thuật hóa học
 • Ngành Công nghệ thực phẩm
 • Ngành Kế toán
 • Ngành Công nghệ sinh học
 • Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Ngành Quản trị kinh doanh

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Cơ sở Giáo dục Đại học 2018 – 2019

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Cơ sở Giáo dục Đại học 2018 – 2019

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Cơ sở Giáo dục Đại học 2018 – 2019

Công khai thu chi tài chính của Cơ sở Giáo dục Đại học 2018 – 2019