BÁO CÁO BA CÔNG KHAI NĂM 2017 - 2018

 

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công khai, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM công khai các thông tin theo quy định như sau:

Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

Công khai cam kết chất lượng đào tạo đối với các bậc đào tạo hệ chính quy theo ngành đào tạo (Biểu mẫu 20):

Trình độ Đại học:

Chuẩn đầu ra trình độ Thạc sĩ:

 Công khai chất lượng giáo dục thực tế (Biểu mẫu 21).