BÁO CÁO BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016 - 2017

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM công khai những thông tin theo quy định như sau: