KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Phạm Minh Tuấn
Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học

Lịch sử phát triển

Khoa Công nghệ Sinh học  được thành lập 01/11/2017 trên cơ sở tách từ Khoa Công nghệ sinh học và Kỹ thuật môi trường với 2 bộ môn là Công nghệ tế bào và Kỹ thuật quá trình sinh học

Lĩnh vực và loại hình đào tạo

Chức năng và nhiệm vụ của Khoa là đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong công nghệ sinh học, môi trường và các lĩnh vực liên quan.

Khoa đang triển khai các hệ đào tạo đại học, cao học, các lớp bồi dưỡng, nâng cao của các ngành Công nghệ sinh học, Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường.

Đội ngũ giảng viên

  • Giáo sư:        01
  • Phó giáo sư:  02
  • Tiến sĩ:          07
  • Thạc sĩ:         15

Thành tựu

Quá trình đào tạo luôn gắn kết với thực tế thông qua các hoạt động như tham quan, kiến tập, thực tập giúp cho người học sẵn sàng thích nghi với nhiều môi trường làm việc khi tốt nghiệp. Mặt khác trong quá trình học, sinh viên sẽ tham gia vào các đề tài nghiên cứu và các dự án ứng dụng, chuyển giao của giảng viên, qua đó rèn luyện các kỹ năng, phương pháp nghiên cứu và vận dụng thực tế. Sinh viên của khoa ra trường nhanh chóng tìm được việc làm chiếm tỷ lệ rất cao.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của khoa cũng rất được quan tâm và phát triển. Các giảng viên đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, có nhiều công trình được công bố trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong và ngoài nước. Các giảng viên trong khoa không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu về giảng dạy và nghiên cứu, nhằm tạo ra những sản phẩm khoa học công nghệ có ích cho xã hội, đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước.

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: (08)38161673 - (08)38163319 

E - mail:

Website: http://biotech.hufi.edu.vn/