Hội thảo "Đào tạo ngành Công nghệ Thông tin và Du lịch đáp ứng nguồn nhân lực theo cơ chế đặc thù"

Hỗ trợ và chuyển giao công nghệ giữa HUFI và UBND huyện Cần Giờ