Đề tài hợp tác quốc tế

1. Tên đề tài/dự án: “Joint research on the enhancing food safety and security of rice and maize: minimization and prevention strategies to control spoilage moulds and mycotoxins of agrifood product in Vietnam”

 • Lĩnh vực: Thực phẩm
 • Cá nhân/tổ chức thực chủ trì: Phan Thị Kim Liên
 • Thời gian: 2014-2016


 • 2. Tên đề tài/dự án: Molecular marker-based characterization and gentic variation of longan (Dinmocapus longan) in Sourthern Vietnam
 • Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
 • Cá nhân/tổ chức thực chủ trì: Hồ Viết Thế
 • Thời gian: 2016-2017


 • 3. Tên đề tài/dự án: “Tackling the mycotoxin issue in Vietnamese agricultural product to minimize human exposure”
 • Lĩnh vực: Công nghệ thực phẩm
 • Cá nhân/tổ chức thực chủ trì: Phan Thị Kim Liên
 • , GS. Mia Eeckhout (ĐH Ghent – Bỉ)
 • Thời gian: 2017-2020


 • 4. Tên đề tài/dự án: Development of water-resistant and active packaging base on cross-linked polyvinyl alcohol (CPV) and natural extracts
 • Lĩnh vực: Hóa học
 • Cá nhân/tổ chức thực chủ trì: Bùi Thị Phương Quỳnh
 • Thời gian: 2020