CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

TT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

TÙY CHỌN

1

8420201

Công nghệ sinh học

Xem

Tải về

2

8540101

Công nghệ thực phẩm

Xem

Tải về

3

8520320

Kỹ thuật môi trường

Xem

Tải về

4

8520301

Kỹ thuật hóa học

Xem

Tải về

5

8520103

Kỹ thuật cơ khí

Xem

Tải về

6

8340101

Quản trị kinh doanh

Xem

Tải về

7

8340201

Tài chính - Ngân hàng

Xem

Tải về

8

8520201

Kỹ thuật điện

Xem

Tải về