Hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục

Kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục
Qui trình tự đánh giá HUFI triển khai năm 2015, 2016 và 2019
Qui trình đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục
Qui trình thẩm định và công nhận cơ sở giáo dục đạt chuẩn

Hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo

Qui trình tự đánh giá CTĐT triển khai năm 2017 - nay
Qui trình thẩm định báo cáo TĐG
Qui trình đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo
Qui trình thẩm định và công nhận chương trình đào tạo đạt chuẩn

Hoạt động chia sẻ kinh nghiệm tự đánh giá và tổ chức đánh giá ngoài cấp CSGD và cấp CTĐT tại HUFI

Danh mục báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo

1. Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục
1.1 Báo cáo tự đánh giá Trường theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành kèm Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007.
1.2 Báo cáo tự đánh giá Trường theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành kèm Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 giữa chu kỳ (2017-2022)
2. Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo
2.1 Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Đảm bảo chất lượng & An toàn thực phẩm
2.2 Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ Sinh học
2.3 Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường
2.4 Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ Thông tin
2.5 Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán
2.6 Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - điện tử
2.7 Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Quản trị kinh doanh
2.8 Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ chế biến Thủy sản
2.9 Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ chế tạo máy
2.10 Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Tài chính ngân hàng
3. Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA
3.1 Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ Thực phẩm
3.2 Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học