1. Tên nhóm nghiên cứu :

- Tiếng Việt: Ứng dụng vật liệu mới trong Kỹ thuật Môi trường

- Tiếng Anh: Applied materials in environmental engineering

- Tên gọi tắt (nếu có): AMEE

2. Lĩnh vực chuyện môn hoạt động: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mới ứng dụng để xử lý ô nhiễm môi trường

3. Loại hình nhóm nghiên cứu: Nghiên cứu ứng dụng

4. Mục tiêu chiến lược: Ứng dụng vật liệu mới để xử lý nước thải nhằm nâng cao hiệu quả xử lý, giảm chi phí xử lý

5. Trưởng nhóm (kèm theo lý lịch chi tiết)

Họ tên: Nguyễn Đức Đạt Đức

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Chuyên môn: Công nghệ Môi trường

Đơn vị công tác: Khoa Môi Trường – Tài Nguyên và Biến Đổi Khí Hậu, Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0989215499

Email: ducndd@hufi.edu.vn

6. Danh sách các thành viên (kèm theo lý lịch chi tiết):

Stt

Họ và tên

Học hàm/học vị

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Đức Đạt Đức

Thạc sĩ

Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM

2

Nguyễn Thị Thủy

Tiến sĩ

Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM

3

Phan Quang Huy Hoàng

Thạc sĩ

Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM

4

Nguyễn Xuân Hoàn

Phó giáo sư – Tiến sĩ

Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM

5

Nguyễn Tấn Phong

Phó giáo sư – Tiến sĩ

Trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP. HCM

6

Huỳnh Khánh An

Tiến sĩ

Trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc Gia TP. HCM