THE 11th INTERNATIONAL CONFERENCE
ON PHOTONICS & APPLICATIONS
(ICPA-11)

4 - 7 November 2020. Hoa Binh City, Vietnam

HỘI NGHỊ QUANG HỌC QUANG PHỔ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11

4 - 7 tháng 11 năm 2020. Tp Hòa Bình, Việt Nam

 

MỤC ĐÍCH CỦA HỘI NGHỊ:

1. Đây là hoạt động khoa học toàn quốc về Quang học Quang phổ được tổ chức 02 năm một lần, báo cáo các kết quả và thông tin mới nhất về những nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực quang học, quang phổ ở trong nước và quốc tế.
2. Tăng cường trao đổi và giao lưu khoa học trong nước và quốc tế, giữa các vùng miền, giữa các cơ quan nghiên cứu và đào tạo, giữa các nhà nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ với nhau và với sinh viên.
3. Thúc đẩy việc đưa các kết quả nghiên cứu KH-CN trong lĩnh vực quang học, quang phổ, quang tử và laser vào trong đời sống thực tiễn. Mở rộng các hợp tác nghiên cứu và phát triển KH-CN cũng như đào tạo.

CÁC CHỦ ĐỀ KHOA HỌC CỦA HỘI NGHỊ:

  • Quang học, Quang phổ và Laser
  • Quang tử (quang tử nanô, linh kiện, thiết bị, vật liệu, mô hình hoá...)
  • Quang học vật rắn và vật liệu có cấu trúc nano
  • Các ứng dụng quang học, quang phổ và laser
  • Các thiết bị và linh kiện quang học, quang tử
  • Quang học phi tuyến
 
CHƯƠNG TRÌNH

PROGRAM