Theo Thông tư này, có 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học, bao gồm: Mục tiêu và chuẩn đẩu ra của chương trình đào tạo; Bản mô tả, cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo; Hoạt động dạy và học; Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học; Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, trợ giảng; Đội ngũ nhân viên; Người học và hoạt động hỗ trợ người học; Cơ sở hạ tầng công nghệ, trang thiết bị và học liệu; Quản lý triển khai chương trình đào tạo; Bảo đảm và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo; Kết quả đầu ra.

 

Cơ sở giáo dục đại học sử dụng tiêu chuẩn để tự đánh giá toàn bộ hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo từ xa và giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo. Mỗi tiêu chí của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo được đánh giá theo thang 7 mức và nếu được đánh giá từ mức 4 đến mức 7 thì tiêu chí đó đạt yêu cầu.

 

Nội dung chi tiết xem tại đây.