Ngày 16/12/2022, Hội đồng Đánh giá Giáo dục Đại học (Higher Education Review Board, HERB) thuộc tổ chức IFT (Institute of Food Technologists) - Mỹ, đã chính thức công nhận chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm - Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đáp ứng các Tiêu chuẩn giáo dục đại học cho ngành thực phẩm giai đoạn 2023-2028 và được IFT-HERB giám sát hàng năm trong suốt chu kỳ này.

IFT (Institute of Food Technologists), được thành lập từ năm 1939, là một tổ chức học thuật về khoa học và công nghệ thực phẩm với mục đích hợp tác, nghiên cứu và ứng dụng các kiến thức thực phẩm nhằm đưa ra những giải pháp sáng tạo trong ngành thực phẩm. Ngoài ra,  IFT HERB cũng cung cấp các hướng dẫn và tài nguyên về nội dung và đánh giá để tạo điều kiện nâng cao chất lượng và thúc đẩy cải tiến liên tục cho các chuyên gia khoa học thực phẩm. IFT được công nhận quốc tế rộng rãi bởi các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp ngành thực phẩm. Cập nhật đến 11/2022, IFT HERB đã phê chuẩn chương trình đào tạo ngành thực phẩm của 43 Đại học Mỹ và 44 Đại học, Viện nghiên cứu quốc tế.

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm được công nhận bởi IFT sẽ tạo lợi thế cạnh tranh nghề nghiệp cho sinh viên trên thị trường lao động chất lượng cao. Các sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức vô cùng cần thiết về cơ bản cũng như chuyên ngành theo chuẩn quốc tế để có thể trở thành những kỹ sư công nghệ thực phẩm có tiềm năng vươn ra thế giới. Ngoài ra bằng tốt nghiệp theo chuẩn IFT được công nhận ở nhiều trường đại học lớn trên thế giới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, đặc biệt là các bạn muốn chuyển tiếp theo học bậc sau đại học ở Mỹ và các quốc gia tiên tiến khác.

TT TS&TT