Kính gửi tới toàn thể các cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, và học viên toàn văn Báo cáo tự đánh giá của Trường sau thẩm định (chu kỳ 2) (giai đoạn 2017-2021).