Logo
Ngôn ngữ

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VIỆT - ĐỨC

22/09/2019

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VIỆT - ĐỨC

Nguyễn Ngọc Hòa
Giám đốc Trung tâm Công nghệ Việt - Đức